Πρόσφατα

Όροι συναλλαγών και χρήσης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό την επωνυμία «Η Δρόγη» γνωστοποιεί στους πελάτες επισκέπτες και μέλη της τους κάτωθι όρους συναλλαγών και χρήσης, ώστε να θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν γίνει γνωστοί και αποδεκτοί από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο και αφορούν κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.  
 
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα και ταυτοχρόνως  ηλεκτρονική εκδοχή του φαρμακείου ιδιοκτησίας Σταυρούλας Βουζίκα (εφεξής ιδιοκτήτρια) που βρίσκεται στον Πλαταμώνα Πιερίας T.K. 60065 (τηλ. 2352042400) και του υποκαταστήματος  αυτού με την επωνυμία «Η Δρόγη» που βρίσκεται στη Λάρισα, οδός Ρούσβελτ 10 Τ.Κ. 41222, τηλ. 2410531358. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πωλούμενα προϊόντα, πέραν των αναφερομένων στην ιστοσελίδα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί τηλεφωνικώς στο ανωτέρω υποκατάστημα «Η Δρόγη». 
 
 
Πνευματική ιδιοκτησία: Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας, ήτοι, ενδεικτικώς, σχεδιασμός, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπο, γραφικά,  κείμενα, έγγραφα, φωτογραφίες, βάσεις δεδομένων, και εν γένει οιοδήποτε σημείο διακριτικό της παρούσης ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ανωτέρω ιδιοκτήτριας και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση τα πωλούμενα προϊόντα ως και τα λογότυπα επ’ αυτών αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία νομικών ή/και φυσικών προσώπων που τα κατασκευάζουν και που κατά τις διατάξεις του νόμου, έχουν κατοχυρωθεί ως πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους. Απαγορεύεται η χωρίς τη συναίνεση της ιδιοκτήτριας αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας. 
 
«Η Δρόγη» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να παύσει ή να διακόψει ή να μεταβάλλει αφενός μεν τις υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφετέρου δε τους όρους χρήσης της. 
 
Οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας, δεν αποδίδεται αιτιακώς στην ιδιοκτήτρια, κατά συνέπεια η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποκατάστασή της. Η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με κάθε επιμέλεια ώστε να παρέχει υψηλό επίπεδο πληροφοριών και υπηρεσιών, η ιδιοκτήτρια όμως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των παρεχομένων πληροφοριών, για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης εκ μέρους των κατασκευαστών των πωλουμένων προϊόντων καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή άλλα στοιχεία των προϊόντων. Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των γενικώς αποδεκτών μέτρων ασφαλείας, ωστόσο η ιδιοκτήτρια δεν δύναται να εγγυηθεί ότι το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ήτοι πληροφορίες και υπηρεσίες, θα παρέχονται με τρόπο αδιάλειπτο, ούτε ότι η ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων συνδέεται αυτή με τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή εκάστου χρήστη, θα παρέχονται χωρίς επιζήμιες/κακόβουλες εφαρμογές που είναι δυνατόν να εγκατασταθούν εν αγνοία της. 
 
Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία του πελάτη η οποία θα οφείλεται στη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων λόγω συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (π.χ. βλάβες δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λ.π.) 
 
Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των συνδέσμων παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners», που είναι δυνατόν να  περιλαμβάνονται εντός της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτούς.  Περαιτέρω είναι δυνατόν ο χρήστης να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο «hyper-link» για την παρούσα ιστοσελίδα σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας του, υπό τον όρο ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν περιγράφεται εκεί κατά τρόπο παραπλανητικό, μειωτικό, ψευδή ή καθ’ οιονδήποτε δυσφημιστικό τρόπο.  
 
Η ιδιοκτήτρια δηλώνει ρητώς και κατά τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν γίνεται πώληση φαρμάκων ούτε εκτελούνται συνταγές ασφαλιστικών ταμείων, μέσω της παρούσης ιστοσελίδας.  
 
Προσωπικά δεδομένα: Όταν ο χρήστης της παρούσης ιστοσελίδας εγγράφεται ως μέλος της ή όταν αποστέλλει μέσω αυτής μια παραγγελία, του ζητείται να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία όπως ενδεικτικώς  την επωνυμία του (ή ονοματεπώνυμο), την έδρα του, το τηλέφωνο και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία υποχρεούται να είναι ακριβή και αληθή. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς και μόνο για την εκπλήρωση της εντελλόμενης από τον ίδιο τον πελάτη συναλλαγής, ενώ δηλώνεται ρητώς ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων - προσωπικών δεδομένων αυτά θα χρησιμοποιηθούν σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται από το αρχείο της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς την παρούσα ιστοσελίδα έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτήν, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε το επιθυμήσει. Για την προστασία των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων λαμβάνονται όλα τα γενικώς αποδεκτά, ως πρόσφορα, μέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη των ανωτέρω μέτρων ασφάλειας, ούτε υποχρεούται εντεύθεν να ανορθώσει οιαδήποτε σχετική, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. 
 
«Η Δρόγη» είναι δυνατόν να αποστείλει στον πελάτη newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση, πλην της περιπτώσεως που ο τελευταίος δηλώσει ρητά την προς τούτο άρνησή του. 
 
Διευκρινίζεται ότι οι συναλλαγές που διεξάγονται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν τις πωλήσεις από απόσταση. Επομένως ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. 
 
Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτεται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας ή σχετικά με την ερμηνεία των ανωτέρω όρων χρήσης, εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια της Λάρισας (Ελλάδα).